Skip to content

Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący powinien odesłać lub przekazać zwracany towar na adres Sprzedawcy, (czyli: ASKON Konrad Heine ul. Brzęczkowicka 10/16, 41-400 Mysłowice) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle zwracany towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

REKLAMACJE

Wszystkie oferowane w Sklepie towary są nowe i wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu.

Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dane Kupującego, żądanie przysługujące z tytułu rękojmi oraz opis zaistniałej wady należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Klientowi jako usługobiorcy przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dane usługobiorcy wraz z opisem przyczyny zgłoszenia reklamacji należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.