Skip to content

Regulamin
sklepu internetowego
Fler Organic

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.flerorganic.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez Konrada Heine prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ASKON Konrad Heine z siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ul. Brzęczkowickiej 10/16, NIP: 6431705317, REGON: 365498081, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Mysłowice i wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer wniosku 001403742/2016, zwanego dalej “Sprzedawcą”.
3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@flerorganic.pl, numerem telefonu: 669228272 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://flerorganic.pl/kontakt/ lub w zakładce KONTAKT.
4. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej “Kupującym”.

§ 2. Zasady zawierania umowy sprzedaży

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dotyczące towarów wraz z ich cenami, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna do złożenia zamówienia, Kupujący może dokonać zakupów bez rejestracji podając wszystkie niezbędne dane koniecznie do zawarcia umowy sprzedaży.
3. W celu złożenia zamówienia:
− wybrany towar lub towary należy dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”
− po dodaniu do koszyka wszystkich towarów należy przejść do koszyka, klikając w jego ikonę (w koszyku wyświetlą się wszystkie wybrane produkty),
− następnie należy dokonać wyboru sposobu dostawy i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”,
− po przejściu do kasy, należy podać niezbędne dane koniecznie do zrealizowania zamówienia oraz wybrać metodę płatności.
− celem finalizacji zakupu należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
4. Do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość: modyfikacji zawartości koszyka, zmian formy dostawy i metody płatności, zmian danych wysyłki lub rezygnacji z zamówienia.
5. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”) przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przyjmuje je do realizacji, jednocześnie wysyłając Kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
7. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

§ 3. Ceny oraz metody płatności

1. Ceny towarów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do podanych cen, jeśli ma to zastosowanie, należy doliczyć koszty dostawy uzależnione od wybranej metody dostawy.
2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zakupione towary:
− przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy, podając w tytule przelewu numer zamówienia,
− za pośrednictwem serwisu Przelewy24: przelew elektroniczny, płatność kartą Visa oraz Mastercard,
− płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze zamówienia.
3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący będzie poinformowany odrębną wiadomością e-mail.

§ 4. Sposoby i terminy dostawy

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Towary objęte zamówieniem są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostarczenia przesyłki to 1-2 dni robocze.
3. Do czasu wybranej metody dostawy należy doliczyć czas realizacji zamówienia.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Wszystkie zamówienia na towary dostępne w magazynie realizowane są w ciągu 1-2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie lub potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
2. Wyjątek stanowią towary sprowadzane na zamówienie. Czas realizacji zamówienia w tym przypadku to około 14 dni.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o wysyłce towaru.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl).
4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący powinien odesłać lub przekazać zwracany towar na adres Sprzedawcy, (czyli: ASKON Konrad Heine ul. Brzęczkowicka 10/16, 41-400 Mysłowice) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle zwracany towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7. Reklamacje

1. Wszystkie oferowane w Sklepie towary są nowe i wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący ma na podstawie rękojmi, może
− może żądać obniżenia ceny,
− w przypadku wady istotnej może odstąpić od umowy,
− może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
− może żądać usunięcia wady (naprawy).
6. Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dane Kupującego, żądanie przysługujące z tytułu rękojmi oraz opis zaistniałej wady należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
8. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
− zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
− skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
10. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca, będący usługodawcą udostępnia nieodpłatnie Kupującemu, będącemu usługobiorcą Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa umożliwiająca zapis plików Cookies oraz obsługi Javascript, a także aktywne konto e-mail.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
5. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
− Zawieranie umów sprzedaży, w zakresie dokonywanie zakupów w Sklepie,
− Moje Konto, usługa umożliwia m.in. sprawdzenie statusu zamówienia, wgląd do historii zamówień oraz edycję danych Kupującego.
− Formularz kontaktowy, usługa umożliwia wysłanie wiadomości do Sprzedawcy bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu. Korzystanie z usługi jest dobrowolne, co oznacza, że Kupujący może ale nie musi z niej skorzystać aby skontaktować się ze Sprzedawcą.
− Newsletter, wysyłka informacji o nowościach, aktualnych promocjach, ofertach specjalnych, ważnych wydarzeniach itp.,
− Dodawanie opinii, usługa umożliwiająca Kupującemu zamieszczanie opinii o zakupionych produktach na stronie Sklepu.
6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
− Zawieranie umów sprzedaży określa § 2 Regulaminu, natomiast warunki rozwiązywania umów sprzedaży zostały opisane w § 6 Regulaminu.
− Aby skorzystać z usługi Moje Konto, należy wypełnić formularz rejestracji, a następnie nacisnąć przycisk “Zarejestruj się”. Usługa jest bezpłatna i świadczona bezterminowo. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę usługi Konta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać taką informację do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub wysłać pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.
− Aby skorzystać z usługi Formularz kontaktowy należy wypełnić odpowiednie pola formularza. Zawarcie umowy następuje w chwili naciśnięcia przycisku “Wyślij”. Usługa jest bezpłatna i ma charakter jednorazowy. Umowa o świadczenie usługi Formularza kontaktowego ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości do Sprzedawcy.
− Aby skorzystać z usługi Newslettera należy podać swój adres e-mail wpisując go w wyznaczone pole na stronie Sklepu i nacisnąć przycisk “Zapisz się”. Następnie na podany adres e-mail usługobiorca otrzymuje wiadomość weryfikującą podany e-mail wraz z linkiem do potwierdzenia subskrypcji. W momencie naciśnięcia linku następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera. Usługa jest bezpłatna i świadczona bezterminowo. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę usługi Newslettera w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy kliknąć link służący do anulowania subskrypcji, znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi lub przesłać informację do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.
− Aby skorzystać z usługi Dodawanie opinii należy wypełnić odpowiednie pola formularza. Zawarcie umowy następuje w chwili naciśnięcia przycisku “Dodaj opinię”. Usługa jest bezpłatna i ma charakter jednorazowy. Umowa o świadczenie usługi ulega zakończeniu z chwilą dodania opinii o produkcie.
7. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dane usługobiorcy wraz z opisem przyczyny zgłoszenia reklamacji należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@flerorganic.pl lub pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy.
9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem https://flerorganic.pl/polityka-prywatnosci/ lub w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, jak: zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, wprowadzenie nowych usług, wprowadzenie udogodnień związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy, zmiana danych adresowych przedsiębiorcy.
2. Sprzedawca poinformuje Kupujących o zmianie Regulaminu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem planowanych zmian.
3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ASKON Konrad Heine
ul. Brzęczkowicka 10/16
41-400 Mysłowice
Tel: 669228272
E-mail: kontakt@flerorganic.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.